Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

12.09.2018 Zájmové kroužky

doplněn přehled zájmových kroužků na rok 2018-2019...zde

06.09.2018 Školní družina

aktualizace údajů ...zde

06.09.2018 Výchovný poradce

Aktualizace údajů...zde

06.09.2018 Ekotým

doplněno složení školních EKO hlídek...zde

06.09.2018 Školní parlament

doplněno složení školního parlamentu...zde

04.09.2018 Organizace roku

aktualizace údajů...zde

11.08.2018 Foto

Z hodin Vlastivědy ...zde 

Naše škola

Rozesmátí školáci

Jsme vzděláváni a vychováváni, abychom se ve světě a v životě neztratili. Umíme se prosadit, jsme sebevědomí a hrdí na své obce a místo, kde žijeme. Své znalosti a dovednosti využijeme pro náš budoucí život v našem krásném kraji.

Naše děti pocházejí vesměs z velkých venkovských rodin, které navazují na tradice vesnického života. Rodinné zázemí vede děti přirozeným způsobem k práci, škola na tento vztah navazuje, prohlubuje jej, učí děti pracovním dovednostem v domácnosti, vztahu k životnímu prostředí, zdravému životnímu stylu a vzájemné spolupráci rodinných příslušníků a sousedů.

Děti mají silný citový vztah k rodným obcím, ke krajině, kde žijí a vyrůstají. Prožívají na vesnici své dětské radosti, pomáhají dospělým a napodobují jejich životní styl. Zapojují se do kulturního, sportovního a společenského života obce. Škola je vede k tomu, aby se orientovali na prohlubování tradic s trvalou hodnotou, na aktivní zapojení do obecního dění.

Cílem našeho působení je, aby si děti zachovaly i v dospělosti vztah k rodným obcím, vracely se obohaceny o znalosti a zkušenosti získané v dalších stupních vzdělávání a v praxi. Takoví lidé budou jednou dobrými hospodáři, správci a šiřiteli zděděných hodnot a tradic.

Naše škola

Péčí zřizovatele školy Obce Dřevohostice se účelná starší budova školy mění v moderně vybavenou školu, jaká je pro vzdělávání a výchovu dětí v současných podmínkách nezbytná.

Dřevohostická škola má vybavenou tělocvičnu a venkovní sportoviště pro kopanou, košíkovou a házenou. K výuce chemie, fyziky, přírodopisu, prvouky, vlastivědy, cizích jazyků a hudební i výtvarné výchovy se využívají odborné učebny stejně jako při výuce informatiky a výpočetní techniky. Ve škole je také zřízena žákovská knihovna s odbornou i krásnou literaturou.

Rodiče žáků I. stupně mohou své děti přihlásit do školní družiny. Větší žáci v době svého volna pobývají v žákovském klubu. Přímo v budově školy se děti mohou stravovat ve školní jídelně, v době hlavní přestávky se prodávají dotované mléčné výrobky, je zaveden i pitný režim.

Škola leží stranou rušných silnic, v klidném a zdravém prostředí, je obklopena zahradou a parkem, kde mohou děti trávit volný čas. Dobré je i autobusové spojení Dřevohostic s okolními obcemi. Hromadná doprava navazuje na dobu vyučování, takže děti netráví volný čas zbytečným čekáním na spoje. V době volných hodin se mohou žáci zdržovat pod pedagogickým dozorem ve škole nebo pracovat v zájmovém kroužku, např. výpočetní techniky.

Rodiče se mohou na prospěch a chování svých dětí informovat na třídních schůzkách, při konzultačních dnech i individuálně podle potřeby.

Školní jídelna

Děti se stravují přímo v budově školy v příjemné jídelně. Chutné pokrmy, které splňují všechny požadavky na zdravou a vyváženou stravu, dodává školní kuchyně i dětem z mateřské školy a dalším strávníkům z řad občanů. Ve školní jídelně se žáci naučí správnému stolování, získají vhodné stravovací návyky.

Školní družina

Školní družina je určena pro výchovný, vzdělávací a rekreační pobyt dětí v době mimo vyučování. Má k dispozici dvě místnosti vybavené podnětnými hračkami, knihami a časopisy i audiovizuální technikou. V současné době budujeme dětský koutek pro hry a pobyt v přírodě.

Děti se speciálními potřebami

Ve vyučování jsou integrovány děti se specifickými poruchami učeni (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.) nebo s jinými individuálními potřebami. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou i s rodiči a těmto žákům je věnována mimořádná pozornost a přístup. Je pro ně organizována skupinová i individuální péče v době po vyučování.

Děti se zdravotním oslabením mohou po konzultaci s lékařem navštěvovat výuku zdravotní tělesné výchovy.

Žákům 9. tříd je umožněno navštěvovat kroužky přípravy na přijímací zkoušky jak ze všeobecných předmětů a obecných studijních předpokladů, tak pro zkoušky talentové.

Nadaným žákům se pedagogové věnují individuálně, připravují je na soutěže a přehlídky, zajišťují speciální pomůcky a literaturu.

Zájmová činnost dětí

V době po vyučováni je pro žáky připraveno množství zájmových kroužků vzdělávacích, sportovních i uměleckých.

Nejoblíbenější zájmovou činnosti je působení mažoretek. Skupiny Violky a Růžičky vystupují s úspěchem i na mezinárodních soutěžích a děvčata nacvičují i sólová vystoupení a tance.

Velmi rádi chodí žáci i do kroužků výpočetní techniky a internetu, kde se seznamují s používáním počítačů, ale mohou se připravovat i na výuku v jiných předmětech nebo se věnovat rozvíjení svých zájmů a zálib pod vedením zkušených pedagogů. K tomu slouží vybavená učebna výpočetní techniky s připojením k internetu. Vedení kroužků zajišťují odborníci z řad pedagogů i veřejnosti.

Naši žáci se zúčastňují mnoha vzdělávacích, sportovních i uměleckých soutěží a olympiád, v nichž dosahují pěkných umístění.

Ani o prázdninách děti nezahálejí, mnohou se zúčastnit letního stanového tábora v Rajnochovicích nebo rybářského tábora.

Školní akce

Žáci i zaměstnanci školy se podílejí aktivně na kulturním i sportovním životě obce. Nacvičují veřejná vystoupení, např. Vánoční koncert, besídka ke Dni matek, ochotnické divadelní představení. Účastní se mikulášské nadílky, čarodějnického reje nebo kácení máje.
Pro dospívající mládež z 8. a 9. tříd je připraven kurz společenských tanců a chování.
Pro žáky i zaměstnance jsou určeny i zájezdy do divadel, výlety a zájmové exkurze.

Na podporu všestranného rozvoje dětí v rámci školního vzdělávacího programu pořádáme programové dny zaměřené na poznávání našeho kraje, na rozvoj fyzické zdatnosti a dovednosti, na praktické vyzkoušení teoretických znalostí, ale i pro rekreaci a zábavu dětí.