Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

08.06.2021 Foto

ŠD - Stavíme z LEGA ...zde

08.06.2021 Foto

ŠD - Malování na chodník ...zde

08.06.2021 Foto

ŠD - Čarodějnický rej ...zde

08.06.2021 Foto

ŠD - Dny, které táhnou ven ...zde

16.04.2021 Foto

ŠD - Pohádkový bál ...zde

21.02.2021 Foto

Ledová zrcátka ...zde

08.02.2021 Foto

ŠD-Knihy se představují ...zde 

Naše škola

Rozesmátí školáci

Jsme vzděláváni a vychováváni, abychom se ve světě a v životě neztratili. Umíme se prosadit, jsme sebevědomí a hrdí na své obce a místo, kde žijeme. Své znalosti a dovednosti využijeme pro náš budoucí život v našem krásném kraji.

Naše děti pocházejí vesměs z velkých venkovských rodin, které navazují na tradice vesnického života. Rodinné zázemí vede děti přirozeným způsobem k práci, škola na tento vztah navazuje, prohlubuje jej, učí děti pracovním dovednostem v domácnosti, vztahu k životnímu prostředí, zdravému životnímu stylu a vzájemné spolupráci rodinných příslušníků a sousedů.

Děti mají silný citový vztah k rodným obcím, ke krajině, kde žijí a vyrůstají. Prožívají na vesnici své dětské radosti, pomáhají dospělým a napodobují jejich životní styl. Zapojují se do kulturního, sportovního a společenského života obce. Škola je vede k tomu, aby se orientovali na prohlubování tradic s trvalou hodnotou, na aktivní zapojení do obecního dění.

Cílem našeho působení je, aby si děti zachovaly i v dospělosti vztah k rodným obcím, vracely se obohaceny o znalosti a zkušenosti získané v dalších stupních vzdělávání a v praxi. Takoví lidé budou jednou dobrými hospodáři, správci a šiřiteli zděděných hodnot a tradic.

Naše škola

Péčí zřizovatele školy Obce Dřevohostice se účelná starší budova školy mění v moderně vybavenou školu, jaká je pro vzdělávání a výchovu dětí v současných podmínkách nezbytná.

Dřevohostická škola má vybavenou tělocvičnu a venkovní sportoviště pro kopanou, košíkovou a házenou. K výuce chemie, fyziky, přírodopisu, prvouky, vlastivědy, cizích jazyků a hudební i výtvarné výchovy se využívají odborné učebny stejně jako při výuce informatiky a výpočetní techniky. Ve škole je také zřízena žákovská knihovna s odbornou i krásnou literaturou.

Rodiče žáků I. stupně mohou své děti přihlásit do školní družiny. Větší žáci v době svého volna pobývají v žákovském klubu. Přímo v budově školy se děti mohou stravovat ve školní jídelně, v době hlavní přestávky se prodávají dotované mléčné výrobky, je zaveden i pitný režim.

Škola leží stranou rušných silnic, v klidném a zdravém prostředí, je obklopena zahradou a parkem, kde mohou děti trávit volný čas. Dobré je i autobusové spojení Dřevohostic s okolními obcemi. Hromadná doprava navazuje na dobu vyučování, takže děti netráví volný čas zbytečným čekáním na spoje. V době volných hodin se mohou žáci zdržovat pod pedagogickým dozorem ve škole nebo pracovat v zájmovém kroužku, např. výpočetní techniky.

Rodiče se mohou na prospěch a chování svých dětí informovat na třídních schůzkách, při konzultačních dnech i individuálně podle potřeby.

Školní jídelna

Děti se stravují přímo v budově školy v příjemné jídelně. Chutné pokrmy, které splňují všechny požadavky na zdravou a vyváženou stravu, dodává školní kuchyně i dětem z mateřské školy a dalším strávníkům z řad občanů. Ve školní jídelně se žáci naučí správnému stolování, získají vhodné stravovací návyky.

Školní družina

Školní družina je určena pro výchovný, vzdělávací a rekreační pobyt dětí v době mimo vyučování. Má k dispozici dvě místnosti vybavené podnětnými hračkami, knihami a časopisy i audiovizuální technikou. V současné době budujeme dětský koutek pro hry a pobyt v přírodě.

Děti se speciálními potřebami

Ve vyučování jsou integrovány děti se specifickými poruchami učeni (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.) nebo s jinými individuálními potřebami. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou i s rodiči a těmto žákům je věnována mimořádná pozornost a přístup. Je pro ně organizována skupinová i individuální péče v době po vyučování.

Děti se zdravotním oslabením mohou po konzultaci s lékařem navštěvovat výuku zdravotní tělesné výchovy.

Žákům 9. tříd je umožněno navštěvovat kroužky přípravy na přijímací zkoušky jak ze všeobecných předmětů a obecných studijních předpokladů, tak pro zkoušky talentové.

Nadaným žákům se pedagogové věnují individuálně, připravují je na soutěže a přehlídky, zajišťují speciální pomůcky a literaturu.

Zájmová činnost dětí

V době po vyučováni je pro žáky připraveno množství zájmových kroužků vzdělávacích, sportovních i uměleckých.

Nejoblíbenější zájmovou činnosti je působení mažoretek. Skupiny Violky a Růžičky vystupují s úspěchem i na mezinárodních soutěžích a děvčata nacvičují i sólová vystoupení a tance.

Velmi rádi chodí žáci i do kroužků výpočetní techniky a internetu, kde se seznamují s používáním počítačů, ale mohou se připravovat i na výuku v jiných předmětech nebo se věnovat rozvíjení svých zájmů a zálib pod vedením zkušených pedagogů. K tomu slouží vybavená učebna výpočetní techniky s připojením k internetu. Vedení kroužků zajišťují odborníci z řad pedagogů i veřejnosti.

Naši žáci se zúčastňují mnoha vzdělávacích, sportovních i uměleckých soutěží a olympiád, v nichž dosahují pěkných umístění.

Ani o prázdninách děti nezahálejí, mnohou se zúčastnit letního stanového tábora v Rajnochovicích nebo rybářského tábora.

Školní akce

Žáci i zaměstnanci školy se podílejí aktivně na kulturním i sportovním životě obce. Nacvičují veřejná vystoupení, např. Vánoční koncert, besídka ke Dni matek, ochotnické divadelní představení. Účastní se mikulášské nadílky, čarodějnického reje nebo kácení máje.
Pro dospívající mládež z 8. a 9. tříd je připraven kurz společenských tanců a chování.
Pro žáky i zaměstnance jsou určeny i zájezdy do divadel, výlety a zájmové exkurze.

Na podporu všestranného rozvoje dětí v rámci školního vzdělávacího programu pořádáme programové dny zaměřené na poznávání našeho kraje, na rozvoj fyzické zdatnosti a dovednosti, na praktické vyzkoušení teoretických znalostí, ale i pro rekreaci a zábavu dětí.